Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza informuje, że od dnia 18 stycznia 2021 r. stawka żywieniowa wynosi 3,80 zł.,za obiad.

Opłaty za dożywianie należy wnosić za cały miesiąc z góry na konto Szkoły nr: 59 1560 0013 2411 0506 4000 0001 podając obligatoryjnie imię i nazwisko ucznia oraz klasę. W przypadku braku danych identyfikacyjnych ucznia wpłata będzie uznana za niebyłą.

Proszę nie zaokrąglać kwoty – wpłacać podaną kwotę z wyliczenia.

Informację o wysokości opłaty za obiady pomniejszonej o ewentualne odpisy podaje Kierownik świetlicy za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Przelewy należy dokonywać w dniach od 1 do 10 danego miesiąca. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki zgodnie z art. 481 § 2 Kodeksu Cywilnego.

Odpisy należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem do Kierownika świetlicy.