Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolakówBajki z czterech stron świata”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu, ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl.

Przewidziana jest wystawa pokonkursowa w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza nr 1 w Przemyślu (22.03.2022 r.) oraz wystawienie prac w Galerii Sanowa w Przemyślu.

Cel:

 • uwrażliwienie na czytanie,
 • rozwijanie zainteresowań tematyką baśni i bajek pochodzących z różnych stron świata
 • skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na ponadczasowy przekaz wartości zawartych w baśniach
 • rozbudzenia wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej
 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych poprzez działania plastycznych
 • pobudzenie wyobraźni,
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • stworzenie warunków do rywalizacji w myśl zasad fair play.

Zadanie konkursowe:

Zadaniem dziecka jest przedstawienie w dowolny plastyczny sposób swojej ulubionej książki.

Forma:

 • na konkurs mogą wpływać płaskie prace plastyczne formatu A-4, wykonane dowolną techniką,
 • prace mają być autorstwa dzieci w wieku 5 i 6 lat,
 • prace należy opisać: wg dołączonej METRYCZKI i dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przemyślu w terminie do dnia 10.03.2022 r.
 • dziecko może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę,
 • prace powinny spełniać wymogi estetyczne.
 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zezwoleniem na udostępnienie danych dziecka oraz jego wizerunku w celach konkursowych i festiwalowych.

Terminy:

 • ogłoszenie konkursu 4 listopada 2021 r.
 • Dostarczenie prac do – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu, ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl. – do dnia 10.03.2022 r.
 • ogłoszenie wyników –22.03.2022 r. w czasie Festiwalu Bajki (wcześniej informacja telefoniczna do przedszkoli pod wskazany przez przedszkole nr telefonu)
 • Rozdanie nagród w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu w czasie X Festiwalu Bajki w dniu 22.03.2022 r. o godz. 9.30.

Zapraszamy do udziału. Życzymy miłej zabawy.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki

………………………………………………………………………………………………..…w „FESTIWALU BAJKI” i konkursie plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu.

………………………………… ………………………..………………………………

Miejscowość i data Podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji organizacji Festiwalu i konkursu.

………………………………… ………………………………………………………

Miejscowość i data Podpis rodzica/opiekuna

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu ul. Sienkiewicza 3. Tel. 16 678 91 51 reprezentowana przez dyrektora szkoły.

Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Festiwalu i konkursu.

Dane osobowe Pana/Pani przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania i prawo do przenoszenia danych.

Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl., pod numerem tel. 511 143 799.