Świetlica szkolna działająca w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemyślu realizuje zadania wynikające z Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Zajęcia odbywają się w godzinach od 6.30 do 16.30.

Nasza świetlica jest miejscem, gdzie dzieci znajdują czas na swobodne i ukierunkowane zabawy. Prowadzone są zajęcia: plastyczne, umuzykalniajace, teatralne, literackie, edukacyjne, oparte o gry planszowe i zabawy ruchowe, konkursy (piosenek, recytatorskie, plastyczne), quizy, odrabianie lekcji pod opieką nauczyciela. Czynnie włączamy się do udziału w różnorodnych konkursach, przeglądach i spotkaniach integracyjnych organizowanych przez świetlice szkolne oraz instytucje kulturalne działające na terenie miasta Przemyśla. Podjęliśmy ścisłą współpracę z Arboretum w Bolestraszycach oraz Nadleśnictwem Krasiczyn. Nasza świetlica od kilku lat jest organizatorem Międzyświetlicowego i Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego pod hasłem „Przyroda i My". Bierzemy również czynny udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom".

Nauczyciele świetlicy:

- Władysława Niejedli

- Aneta Gierczak

- Grażyna Potocka

- Elżbieta Kuźma

- Aneta Karszyń

- Andrzej Makara

kierownik świetlicy: Grzegorz Gierczak

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Świetlica szkolna zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

2. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 6:30 – do16:30.

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń zawierającą dane dziecka i rodziców (opiekunów prawnych) oraz potwierdzenie o zatrudnieniu obojga rodziców.

4. Przyjmowania do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: wicedyrektor szkoły, kierownik świetlicy lub nauczyciel wychowawca i pedagog szkolny.

5. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy.

7. Nauczyciel świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych (jeden na grupę).

8. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

9. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie ucznia ze świetlicy przedstawia nauczyciel świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną decyzję.

10. Uczestnik świetlicy zobowiązany jest mieć obuwie zastępcze i przybory szkolne.

11. Każdorazowe wyjście z sali uczestnik zgłasza wychowawcy i dopiero po wydaniu zgody może opuścić salę.

12. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zasad higieny osobistej.

13. Uczestnik szanuje dobro społeczne jako wspólną wartość wszystkich ludzi. Strzeże i opiekuje się mieniem świetlicowym, dba o czystość i estetykę świetlicy. Szanuje własne rzeczy i rzeczy kolegów.

14. W świetlicy uczeń nie może korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.

15. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

16. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.

17. Świetlica prowadzi dożywianie z pełną odpłatnością oraz dotacją MOPS w Przemyślu i GOPS w Krasiczynie.

18. Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8:00 rano następnego dnia. W przypadku braku tej formalności, nie zwraca się należności wpłaconej za obiad.

19. Odpłatność za obiady należy uiszczać do 5-go każdego miesiąca.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:

- znajomości swoich praw i obowiązków,

- uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach,

- rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,

- rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

- życzliwego traktowania,

- swobody wyrażania swoich myśli i przekonań,

- uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

- korzystania z pomieszczeń świetlicowych, księgozbioru, gier planszowych i zabawek świetlicy.

Uczeń ma obowiązek:

- dbać o ład i porządek,

- szanować i dbać o wyposażenie świetlicy,

- stosować się do poleceń nauczycieli świetlicy,

- informować każdorazowo o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,

- informować o wszelkich zdarzeniach oraz złym samopoczuciu,

- aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

- zachowywać się kulturalnie.

Zadania świetlicy szkolnej:

• organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia,

• organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

• organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, pasji, uzdolnień,

• nauka wyrażania samego siebie w różnych formach ekspresji,

• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,

• troska o wychowanie patriotyczne młodego pokolenia,

• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

• rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,

• współdziałanie z rodzicami, nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.